“NHÂN VĂN - CHUYÊN NGHIỆP - CỐNG HIẾN”

Tin nổi bật

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023


26-06-2023

Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo Khóa tập huấn GVI Mùa hè 2023 với chủ đề: “Blooming Possibilities - Hoa sẽ nở” do Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hợp tác với tổ chức Glocal Ventures - Hoa Kỳ tổ chức.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm!

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023 /Portals/0/Thong%20bao%20tp%20hun%20GVI%20he%202023.pdf

Xin gửi LINK đăng ký tham gia khoá học: 

https://forms.gle/i9GBB2N9aJj4gsWL6

 

 

Post by: Khoa GDDB
26-06-2023

Thông báo

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023


26-06-2023

Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo Khóa tập huấn GVI Mùa hè 2023 với chủ đề: “Blooming Possibilities - Hoa sẽ nở” do Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hợp tác với tổ chức Glocal Ventures - Hoa Kỳ tổ chức.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm!

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023 /Portals/0/Thong%20bao%20tp%20hun%20GVI%20he%202023.pdf

Xin gửi LINK đăng ký tham gia khoá học: 

https://forms.gle/i9GBB2N9aJj4gsWL6

 

 

Post by: Khoa GDDB
26-06-2023

Nghiên cứu khoa học

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023


26-06-2023

Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo Khóa tập huấn GVI Mùa hè 2023 với chủ đề: “Blooming Possibilities - Hoa sẽ nở” do Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hợp tác với tổ chức Glocal Ventures - Hoa Kỳ tổ chức.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm!

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023 /Portals/0/Thong%20bao%20tp%20hun%20GVI%20he%202023.pdf

Xin gửi LINK đăng ký tham gia khoá học: 

https://forms.gle/i9GBB2N9aJj4gsWL6

 

 

Post by: Khoa GDDB
26-06-2023

Đào tạo

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023


26-06-2023

Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo Khóa tập huấn GVI Mùa hè 2023 với chủ đề: “Blooming Possibilities - Hoa sẽ nở” do Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hợp tác với tổ chức Glocal Ventures - Hoa Kỳ tổ chức.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm!

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023 /Portals/0/Thong%20bao%20tp%20hun%20GVI%20he%202023.pdf

Xin gửi LINK đăng ký tham gia khoá học: 

https://forms.gle/i9GBB2N9aJj4gsWL6

 

 

Post by: Khoa GDDB
26-06-2023

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023


26-06-2023

Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo Khóa tập huấn GVI Mùa hè 2023 với chủ đề: “Blooming Possibilities - Hoa sẽ nở” do Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hợp tác với tổ chức Glocal Ventures - Hoa Kỳ tổ chức.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm!

Thông báo Khóa GVI tháng 7/2023 /Portals/0/Thong%20bao%20tp%20hun%20GVI%20he%202023.pdf

Xin gửi LINK đăng ký tham gia khoá học: 

https://forms.gle/i9GBB2N9aJj4gsWL6

 

 

Post by: Khoa GDDB
26-06-2023