“NHÂN VĂN - CHUYÊN NGHIỆP - CỐNG HIẾN”

Tin nổi bật

Hội thảo khoa học quốc tế: “Nâng cao chất lượng Giáo dục hòa nhập và hướng tới giáo dục bền vững cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam”


23-08-2023

THÔNG BÁO SỐ 1
Hội thảo khoa học quốc tế: “Nâng cao chất lượng Giáo dục hòa nhập và hướng tới giáo dục bền vững cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam”

Link thông báo chi tiết tiếng Việt

https://drive.google.com/file/d/1wXvnUIRCsAQnHiLn-YqesGJ-groRLVf7/view?usp=share_link

Link for English Announcement and call for papers: 

https://drive.google.com/file/d/1-pteU3VFVACyGeNx_j8C0WMVdIO2FsMl/view?usp=share_link

Thông báo chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm!

/Portals/0/TBHT.pdf

 

THÔNG BÁO SỐ 1
Hội thảo khoa học quốc tế: “Nâng cao chất lượng Giáo dục hòa nhập và hướng tới giáo dục bền vững cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam”

Link thông báo chi tiết tiếng Việt

https://drive.google.com/file/d/1wXvnUIRCsAQnHiLn-YqesGJ-groRLVf7/view?usp=share_link

Link for English Announcement and call for papers: 

https://drive.google.com/file/d/1-pteU3VFVACyGeNx_j8C0WMVdIO2FsMl/view?usp=share_link

 

Thông báo chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm!

/Portals/0/TBHT.pdf

Post by: Khoa GDDB
23-08-2023

Thông báo

Hội thảo khoa học quốc tế: “Nâng cao chất lượng Giáo dục hòa nhập và hướng tới giáo dục bền vững cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam”


23-08-2023

THÔNG BÁO SỐ 1
Hội thảo khoa học quốc tế: “Nâng cao chất lượng Giáo dục hòa nhập và hướng tới giáo dục bền vững cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam”

Link thông báo chi tiết tiếng Việt

https://drive.google.com/file/d/1wXvnUIRCsAQnHiLn-YqesGJ-groRLVf7/view?usp=share_link

Link for English Announcement and call for papers: 

https://drive.google.com/file/d/1-pteU3VFVACyGeNx_j8C0WMVdIO2FsMl/view?usp=share_link

Thông báo chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm!

/Portals/0/TBHT.pdf

 

THÔNG BÁO SỐ 1
Hội thảo khoa học quốc tế: “Nâng cao chất lượng Giáo dục hòa nhập và hướng tới giáo dục bền vững cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam”

Link thông báo chi tiết tiếng Việt

https://drive.google.com/file/d/1wXvnUIRCsAQnHiLn-YqesGJ-groRLVf7/view?usp=share_link

Link for English Announcement and call for papers: 

https://drive.google.com/file/d/1-pteU3VFVACyGeNx_j8C0WMVdIO2FsMl/view?usp=share_link

 

Thông báo chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm!

/Portals/0/TBHT.pdf

Post by: Khoa GDDB
23-08-2023